Make your own free website on Tripod.com
 

ชาวพุทธควรรู้

ลักษณะมหาบุรุษ

พุทธกิจ 45 พรรษา

สังฆทาน 7 อย่าง
เว็บบุญรักษา


ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ
๑. สุปติฏฺฐิตปาโท พื้นเท้าทั้งสองเสมอกัน ประพฤติกาย วจี มโน สุจริต ทำทาน รักษาศีล
ทำประโยชน์ แก่มารดาบิดาเคารพผู้มีอายุ
๒. เหฏฺฐา โข ปนสฺส
ปาทตเลสุ จกฺกานิ
ชาตานิ สหสฺสาราน
สิเนมิกานิ
พื้นเท้าทั้งสองประกอบด้วยลาย
กงจักรข้างละอันกลางเท้า มีกำ
๑,๐๐๐ ประกอบ ด้วยกงและดุม รอบนอกประดับด้วยรูปมงคล
นำควาามสุขมาให้แก่มหาชนเป็นจำนวนมาก
บรรเทาความหวาดกลัวและความสะดุ้ง
รักษาคุ้มครองอย่างดีในธรรม
๓. อายตปณฺหิ ส้นเท้ายาวไปทางด้านหลังอีก ๑/๔ ของความยาวของเท้า มีสีแดงงาม เว้นจากการฆ่าสัตว์
๔. ทีฆงฺคุลี นิ้วมือและนิ้วเท้ายาวเรียว ข้างต้น
ใหญ่แล้วเรียวไปจนถึงปลายนิ้ว
เว้นจากการฆ่าสัตว์
๕. มุทุตรุณหตฺถปาโท พื้นฝ่ามือและฝ่าเท้านุ่มดุจปุยสำลี ได้สงเคราะห์มหาชนด้วยสังคหวัตถุ ( การให้สิ่งของ พูดจาที่ไพเราะ ประพฤติประโยชน์ต่อผู้อื่น และความมีตนเสมอกัน คือไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร )
๖. ชาลหตฺถปาโท ฝ่ามือและฝ่าเท้ามีลายตาข่ายนิ้วมือ
นิ้วเท้าทั้งสี่ ชิดสนิทกันเสมอกัน
ได้สงเคราะห์มหาชนด้วยสังคหวัตถุ ( การให้สิ่งของ พูดจาที่ไพเราะ ประพฤติประโยชน์ต่อผู้อื่น และความมีตนเสมอกัน คือไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร )
๗. อุสฺสงฺขปาโท กระดูกข้อเท้าตั้งลอยอยู่บนหลังเท้า
ไม่ติดกัน
เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อกล่าวแต่คำเป็นประโยชน์
๘. เอณิมิกสทิชงฺโฆ ลำแข้งเรียวดุจเกลียวแข้งเนื้อทราย เนื้อหุ้มรอบแข้งเต็มสันฐานกลมงาม บอกศิลปศาสตร์วิทยาโดยเคารพ
๙. ฐิตโกว อโนนมนฺโต อุโภหิ ปาณิตเลหิ ชณฺณุกานิ ปริมสติ ปริมชฺชติ เมื่อยืนปกติ ฝ่ามือทั้งสองเหยียดลง
จรดถึงเข่า เข่าทั้งสอง
รู้จักและมีความเคารพนบนอบนับถือปฏิบัติ
ตามโอวาทของพระอริยเจ้า
๑๐. โกโสหิตวตฺถคุยฺโห พระคุยหะลับอยู่ในฝัก ทำให้ญาติมิตรสนิทกัน จากกันนานให้ได้พบกัน
๑๑. สุวณฺณวณฺโณ กาญฺจนสนฺนิ ผิวดังสีทอง บริจาควัตถุทานและอามิสทานต่างๆกระทำ
สัมมัชชนกรรมคือการกวาดลานพระเจดีย์
เป็นต้น ไม่พยาบาทระงับความโกรธ
๑๒. สุขุมจฺฉวิ ผิวละเอียด ฝุ่นละอองไม่สามารถ
ต้องกายได้
ได้ถามสมณพราหมณ์ ให้ทราบสิ่งที่เป็นบาป
บุญคุณโทษต่างๆ
๑๓. เอเกกโลโม ขนเกิดขึ้นขุมละเส้น เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คำจริง
มีถ้อยคำเป็นหลักฐาน
๑๔. อุทฺธคฺคโลโม ขนสีดำสนิททั้งตัว และเวียนเป็น
ทักษิณาวัฏ ได้ ๓ รอบ แล้วปลาย
ขนกลับขึ้นเบื้องบน
กล่าววาจาสัตย์ เว้นจากมุสาวาท
๑๕. พฺรหฺมชุคตฺโต ท่อนกายตั้งตรงไม่น้อมไปข้างหน้า
หรือข้างหลัง
มิได้เบียดเบียนฆ่าสัตว์
๑๖. สตฺตุสฺสโท มีเนื้อสันหนาในที่ ๗ แห่ง คือ หลัง
มือ ๒ หลังเท้า ๒ ไหปลาร้า ๒ ลำคอ
๑ บังไม่ให้ เส้นปรากฏออกมา
ได้บริจาคอาหารอันประณีตเป็นทานเป็นอันมาก
๑๗. สีหปุพฺพฑฺฒกาโย มีร่างกายบริบูรณ์ดุจกายท่อนหน้า
ของราชสีห์
สั่งสมทศบารมี บริบูรณ์ทุกประการ
ไม่มีที่บกพร่อง
๑๘. ปิตนฺตรํโส หลังเต็มบริบูรณ์ ตั้งแต่เอวขึ้นไป
ถึงคอมีเนื้อเต็ม
มีใจปรารถนาจะทำประโยชน์และคุณแก่
มีเนื้อเต็ม ชนทั้งหลายเป็นอันมาก
๑๙. นิโคฺรธปริมณฺฑโล ร่างกายบริบูรณ์ดุจปริมณฑล
ของต้นไทร
ทำทานด้วยความเคารพในสมณพราหมณ์
และยาจกตามความเหมาะสม
๒๐. สมวฏฺฏกฺขนฺโธ ลำคอกลมงาม เมื่อเปล่งเสียงจะ
ไม่เห็นเส้นที่ลำคอ
มีใจปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุข
๒๑. รสคฺคสตฺตี มีเส้นประสาทรับรสอาหาร
๗,๐๐๐ เส้นรสของอาหารแม้เท่า เมล็ดงาก็แผ่ซ่านไปทั้ง ร่างกายได้
มิได้เบียดเบียนฆ่าสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือ
ท่อนไม้ ก้อนหิน อาวุธหรือของมีคม
๒๒. สีหหนุ คางเหมือนคางราชสีห์ มิได้พูดคำเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล
๒๓. จตฺตาฬีสทนฺโต มีฟัน ๔๐ ซี่ เว้นจากการพูดส่อเสียด
๒๔. สมทนฺโต มีฟันเรียบเรียงเสมอกันเป็นระเบียบ เว้นจากมิจฉาชีพ
๒๕. อวิรฬทนฺโต ฟันเรียงกันสนิทไม่ห่าง เว้นจากการพูดส่อเสียด
๒๖. สุกฺกทาโฒ เขี้ยวทั้ง ๔ ขาวบริสุทธิ์มีรัศมี
สว่างกว่าดาวประกายพรึก
เว้นจากมิจฉาชีพ
๒๗. ปหุตชิวฺโห ลิ้นอ่อนและกว้างยาวกว่าคนทั่วไป
แลบให้ถึงหูและกว้างปกหน้าผาก
เว้นจากคำหยาบ กล่าวแต่คำเป็นที่รัก
๒๘. พฺรหฺมสโร เสียงไพเราะ ดุจเสียงมหาพรหม
และเสียงนกการะเวกมีด้วยองค์ ๘
เว้นจากคำหยาบ (ผรุสวาท) กล่าวแต่คำเป็นที่รัก
๒๙. อภินีลเนตฺโต ดวงตางาม ในที่ควรจะเป็นสีดำ
ก็ดำดังสีผลประคำดีควาย
ไม่ถลึงตาดู ไม่ค้อนตาดู ไม่ชำเลืองตาดู
เป็นผู้ตรงมีใจตรง แลดูมหาด้วยตาน่ารัก
๓๐. โคปโม ดวงตาทั้งสองผ่องใส ดุจตาของลูกโคเพิ่งคลอด แลดูมหาชนด้วยดวงตาเบิกบานมีอาการ
เป็นที่รัก
๓๑. อุณฺณาโลมา ภมุกนฺตเร ชาตา มีพระอุณาโลมขึ้นระหว่างคิ้ว
ทั้งสองตรง กลางหน้าผากเวียน
ขวาขาวและอ่อนดุจปุยสำลี ยาวประมาณครึ่งแขน
เว้นจากคำหยาบ(ผรุสวาท)
เว้นคำพูดเหลวไหล พูดคำจริง
๓๒. อุณฺหิสสีโส มีหน้าผากและศรีษะบริบรูณ์ มีเนื้อนูนตั้งแต่ หูขวาปากขอบ
หน้าผากมาถึงหูซ้าย ศรีษะกลม
งามบริบรูณ์นูนขึ้นเบื้องบน
ได้เป็นผู้นำในการชักชวนมหาชนสร้างกุศล
ให้ทำบุญต่างๆ และทำการกุศลก็มิได้ก้มหน้า
เงยหน้าขึ้นด้วยใจที่ปีติยินดี
เป็นไงคะใครว่าเลือกเกิดไม่ได้ อ่านมาถึงครงนี้คงรู้แล้วว่าอยากสวย ฉลาด ควรทำอย่างไร?