Make your own free website on Tripod.com
   
 

แก้วิกฤตด้วยสมาธิ
คุณอนันต์ อัศวโภคิน


สมาธิทำให้เกิดปัญญา
คุณบุญชัย เบญจรงคกุล
 
 


สมาธิช่วยในการบริหารใจ
คุณชาร์ลส์ ปิณฑานนท์สมาธิแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
นายแพทย์ประภาส อุตรานันท์
 
 

สุขภาพดีและผิวพรรณผ่องใส
คุณสิปาง บุญแต่ง


จัดระบบความคิดและอารมณ์
คุณลีลาวดี วัชโรบล
 
   


ชี วิ ต มี ค ว า ม สุ ข แ ล ะ ป ร ะ ส บ ค ว า ม สำ เ ร็ จ ด้ ว ย ส ม า ธิ

ส ม า ธิ คือความสงบ สบาย และความรู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของมนุษย์ทุกๆ คน เพราะว่าชีวิตประจำวันของเรานั้น ตั้งแต่ตื่นนอนเรื่อยมา จนกระทั่งเข้านอนใจของเรานั้นเกี่ยวพันกับการทำสมาธิตลอด แต่ว่าเป็นสมาธิในระดับพื้นผิว หรือสมาธิอ่อนๆอย่างเช่น เราจะสังเกตได้ว่า ในช่วงไหนที่ใจของเราปลอดโปร่งแจ่มใส ไม่มีความคิดอื่นเข้ามาแทรก เราจะรู้สึกว่าใจเรามีพลัง สติกับปัญญาจะเกิดขึ้นในตอนช่วงนั้น ให้เราสามารถเอาชนะอุปสรรคหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะใช้ในการศึกษาเล่าเรียน การครองเรือน หรือการประกอบธุรกิจการงาน ใจของเราจะพัวพันกับสมาธิตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่รู้ตัว และไม่ได้ฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะ ที่จะนำประโยชน์อย่างยิ่งจากสมาธิมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่ ซึ่งถ้าเราได้ให้โอกาสตัวเองฝึกนั่งสมาธิ เราก็จะรู้ถึงวิธีการนำสมาธิมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ชำนาญและเกิดประสิทธิภาพ และในปัจจุบัน จะเห็นว่า มีงานวิจัยทางการแพทย์หลายฉบับทั้งในและต่างประเทศ ที่ยืนยันได้ชัดเจนเกี่ยวกับสมาธิช่วยในการรักษาโรค และยิ่งไปกว่านั้น ในผู้ที่มีสุขภาพจิตดีอยู่แล้ว ถ้าหันมาฝึกสมาธิ จะทำให้มีสุขภาพจิตดียิ่งขึ้น ลดความวิตกกังวล เพิ่มความสามารถในการรับรู้และความจำได้ดีขึ้น นอกจากนั้นสมาธิจะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาอันบริสุทธิ์ คือการรู้แจ้งเห็นแจ้งเกี่ยวกับชีวิตของเราว่า ก่อนเกิดเรามาจากไหน? เกิดมาทำไม? อะไรคือเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริง? และการทำสมาธินั้นจะทำให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริง ความสุขอันบริบูรณ์ ที่ไม่มีความทุกข์เจือปนเลย เป็นความสุขที่ใจมีอิสระเสรีที่พ้นจากสิ่งที่ครอบงำใจ คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งวิธีที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงจะต้องอาศัยสมาธิ เป็นจุดเชื่อมโยงใจของเรากับความสุขที่แท้จริง ถ้าขาดสมาธิ เราจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลย